Πολιτική επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων λόγω σφάλματος

Σε τυχόν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν παραδίδονται τα  προϊόντα που έχετε παραγγείλει και εξοφλήσει κατά ποσότητα, είδος ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προδήλου σφάλματος, ο αγοραστής –  χρήστης του ηλεκτρονικού  καταστήματός μας διατηρεί το δικαίωμα άμεσης επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία μας, και πάντως εντός τριών (3) ημερών από την πιστοποιημένη παραλαβή τους, εφόσον αυτά είναι άθικτα και σφραγισμένα, με αναλλοίωτη τη συσκευασία τους και τα συνοδευτικά έγγραφά τους, προς έλεγχο και διαπίστωση του σφάλματος από την Εταιρεία μας.  Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων σε εμάς καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης της παραγγελίας στον αγοραστή βαρύνουν την Εταιρεία μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στον τρόπο επιστροφής των πωληθέντων προϊόντων (δηλ. τα προϊόντα επιστρέφονται με τον ίδιο τρόπο που παρελήφθησαν). .

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παραδιδόμενο προϊόν φέρει ελάττωμα λόγω υπαιτιότητας της Εταιρείας, ο αγοραστής – χρήστης του  ηλεκτρονικού καταστήματός μας, δικαιούται να μην παραλάβει, αλλά να επιστρέψει άμεσα και πάντως εντός τριών (3) ημερών από την πιστοποιημένη παραλαβή τους το ελαττωματικό προϊόν (άθικτο και σφραγισμένο) στην Εταιρεία μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και με αναλλοίωτη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.  Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη της Εταιρείας μας τόσο ως προς τα έξοδα της αποστολής των ελαττωματικών προϊόντων προς εμάς, όσο και για τα έξοδα αποστολής των νέων προϊόντων στον αγοραστή.  Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττωματικού προϊόντος από την Εταιρεία, η οποία θα επικοινωνεί μαζί σας για ενημέρωσή σας σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου.  Εφ’όσον διαπιστωθεί το ελάττωμα από την Εταιρεία μας, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται άτοκα με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του αγοραστή προς την Εταιρεία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

Ακύρωση παραγγελίας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την Εταιρεία την ακύρωση της παραγγελίας του, είτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε με e-mail στο info@My-aronia.com  Η εν λόγω ακύρωση της παραγγελίας από τον αγοραστή ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον επιβαρύνσεις για αυτόν συνδεόμενες με τον όγκο της παραγγελίας, τον χρόνο ακύρωσης, τυχόν επιβαρύνσεων της Εταιρείας εξ αυτού του λόγου, κ.λπ.  Θα σας γνωστοποιούμε εγγράφως με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο μέσο που μας ζητήσατε την ακύρωση της παραγγελίας σας, τις τυχόν  επιβαρύνσεις.