ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: e-shop www.my-aronia.gr

H ιστοσελίδα www.my-aronia.com (η «ιστοσελίδα» μας) και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop www.my-aronia.com (το «ηλεκτρονικό κατάστημα» μας) ανήκoυν στην εταιρεία με την επωνυμία «my-aronia».

 

  1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι γνωρίζετε & κατανοείτε πλήρως. Με την είσοδό σας, δηλώνετε επίσης ότι: α) είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα β)  δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και του κωδικού πρόσβασής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα από άτομα ανήλικα ή δικαιοπρακτικά ανίκανα. Σε περίπτωση που γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και του κωδικού σας, υπεύθυνος είστε εσείς προσωπικά. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να τηρείτε όλους τους κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Με την  υποβολή της παραγγελίας σας θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι αναγράφονται εδώ, καθώς και στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν προχωρήσετε με την παραγγελία σας.

Είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στα περισσότερα σημεία της ιστοσελίδας μας χωρίς να κάνετε εγγραφή. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημεία, τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο μετά την εγγραφή σας. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε το σύνολο ή μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης & Συναλλαγών (οι «Όροι») κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.  Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά τους Όρους, ώστε να είστε ενήμεροι για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας στην εκάστοτε χρονική περίοδο.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας μετά τις τυχόν αλλαγές που έχουν δημοσιευθεί στους Όρους, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των επικαιροποιημένων Όρων Χρήσης. Τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή των Όρων δεν θα εφαρμόζεται  στις ήδη υπό εκτέλεση από την Εταιρεία μας παραγγελίες. Σε περίπτωση που οι Όροι της ιστοσελίδας μας δεν είναι  αποδεκτοί από εσάς, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει,  προσωρινά ή μόνιμα,  μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, χωρίς προειδοποίηση κατά την  διακριτική της ευχέρεια.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας,  διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994 όπως ισχύει) που διέπει τις πωλήσεις προϊόντων από απόσταση.

Για κάθε διαφορά τυχόν ανακύψει σε σχέση ή επ’ ευκαιρία χρήσεως, του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, αρμόδια προς επίλυσή της είναι αποκλειστικώς τα δικαστήρια της Αθήνας, με την επιφύλαξη του ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης.

 

  1. Πληροφορίες και προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας  όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες, καθώς και στην ίδια την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία ή άλλο λόγο.

 

  1. Περιορισμός ευθύνης

 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτό και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της υποδομής τους με τη χρήση της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός της, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας, των server μας, του τεχνικού εξοπλισμού μας ή/και τρίτων ιστοσελίδων, παρόχων, κ.λπ. μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και οιαδήποτε παρόμοια στοιχεία.  Η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδίως  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Όπου η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων,  η Εταιρεία  δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, ή / και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης και κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

 Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται πιο πάνω, η ευθύνη της Εταιρείας ως πωλήτριας για πραγματικά ελαττώματα των προϊόντων ή τυχόν έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων τους διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2251/1994 και του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

  1. Επιφυλάξεις

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων και δεσμεύεται μόνο για την ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας μας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και ατομική χρήση. Στους πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δεν επιτρέπεται να μεταπωλούν προϊόντα. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις ή λάθη, οφειλόμενα σε λόγους εκτός της ευθύνης μας.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διορθώσεις τυχόν λαθών, αλλαγών στην ιστοσελίδα  ή οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

  1. Τιμές

Οι αναγραφόμενες τιμές σε ευρώ (€) των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας είναι οι τελικές τιμές πώλησης. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ορθότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας μας αναφορικά με τις τιμές, ωστόσο περιστασιακά, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα σε τιμές προϊόντων.   Σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησης τιμής προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε με την παραγγελία σας ή να την ακυρώσετε.

 

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα μας είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως, εντελώς ενδεικτικά, οι απεικονίσεις των προϊόντων, τα χρώματα, οι φωτογραφίες, κάθε είδους πληροφορίες ή/και δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα των προϊόντων, κ.ο.κ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διανοητικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικού ή συγγενικού δικαιώματος, οποιαδήποτε αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση και γενικά οποιαδήποτε δήλωση τρίτων προς το  καταναλωτικό κοινό σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, της Εταιρείας μας επιφυλασσομένης για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

Όλες οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, λογότυπα και προδιαγραφές των προϊόντων, τόσο της Εταιρείας όσο και/ή τρίτων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η απεικόνισή τους στην ιστοσελίδα μας και/ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ή του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας.

 

  1. Εμπιστευτικότητα

Τόσο η Εταιρεία όσο και ο χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δηλώνουν με το παρόν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή, που ανταλλάσσονται μεταξύ τους σε εκτέλεση των μεταξύ τους συναλλαγών, ή εξ αφορμής αυτών, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταξύ τους συναλλαγών.

Η ανωτέρω δέσμευση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες:

(α) είναι δημόσιες και γενικώς διαθέσιμες στο κοινό, δίχως να συντρέχει παράβαση των όρων της παρούσας,

(β) λαμβάνονται από τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας,

(γ) ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστές σε αυτόν πριν από την έναρξη επικοινωνίας των μερών,

(δ) πρέπει δυνάμει διάταξης νόμου ή αποφάσεως  αρμόδιας δικαστικής και/ή διοικητικής αρχής και υπηρεσίας να ανακοινωθεί προς αυτούς.

 

  1. Cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και η ιστοσελίδα μας δύνανται να χρησιμοποιούν cookies για τη διευκόλυνση και λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία μας προς το καταναλωτικό κοινό μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως είναι, για παράδειγμα η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους για τη βελτίωση της λειτουργίας της δομής και του περιεχομένου τους. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας και για να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικά με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.  Με τη συνέχιση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα και/ή στο  ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας αποδέχεστε την ενεργοποίηση των παραπάνω cookies.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies ισχύουν από τότε που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας η  αναθεωρημένη πολιτική cookies.

 

  1. Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από εσάς, με την συγκατάθεσή σας, που μας δίνετε κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών που παρέχουμε προς το καταναλωτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής και διατήρησης επιχειρηματικών σχέσεων και της ενημερώσεώς σας για προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.   Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε εγγράφως την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των στοιχείων σας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες κανονιστικές πράξεις.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα καθώς και τα σχετικά με αυτά προϊόντα και υπηρεσίες και ενδέχεται να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.